ระบบภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม และ สทอภ. ในฐานะ กภช. ร่วมกันพัฒนาระบบระบบภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ ด้านความสอดคล้องของการเพาะปลูกอ้อยให้มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมน้ำตาล สำหรับการวิเคราะห์ผลผลิตอ้อยและคาดการณ์ถึงปริมาณน้ำตาลที่เข้าสู่ตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ รวมทั้งลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยนำระบบภูมิสารสนเทศช่วยบริหารจัดการปัญหาเชิงตำแหน่งในภาคอุตสาหกรรม ที่จากเดิมยังไม่มีการเชื่อมโยงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

เพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนด้านอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมและความสอดคล้องของพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในพื้นที่เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรในพื้นที่ โดยอาศัยระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศภายใต้กรอบการดำเนินงานตาม Roadmap และการบูรณาการการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลและดาวเทียม ระบบภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม อาทิเช่น ปริมาณการเก็บเกี่ยว การเปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิตของโรงงาน ปริมาณผลผลิตรอบโรงงาน ปริมาณผลผลิตตามช่วงเวลา โดยสามารถใช้งานฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ฯ ร่วมกับการแสดงผลบนแผนที่ตามชั้นข้อมูลที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลดข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม และเรียกดูเอกสารรายงานจากระบบได้ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีการบริการจัดการภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการบริการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ทำไมถึงต้องทำระบบภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม

เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามสถานการณ์ ตรวจพื้นที่การให้อนุญาต ประทานบัตร และอาชญาบัตร รวมทั้งรายงานศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรในพื้นที่นั้น โดยมีการบูรณาการภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ปริมาณภาพรวมทั้งประเทศ

ตัน


การคาดการณ์ปริมาณเก็บเกี่ยว
ช่วงเวลา ประมาณการปริมาณ (ตัน)

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เลขที่ 120 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2141-4444

โทรสาร 0 2143-9586

E-mail: info@gistda.or.th