โครงการด้านการบริหารจัดการภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม